844. special characters frinedship sms

special characters frinedship sms
Årt øf frñ$hìp ì$ lìké playìñg å Mù$ìÇål ìn$trüméñt!
1$t ¥öü mü$t lèärñ tö plä¥ b¥ rülés!
Théñ ù mü$t fòrgét rülé $ äñd plå¥ fröm ¥òür hèärt!…..

Posted in Mobile Sms Messages and tagged .